regulamin.pdf

 

I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

III. ZASADY KONKURSU

IV. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I OGŁOSZENIE WYNIKÓW

V. NAGRODY

VI. PRAWA AUTORSKIE

VII. REKLAMACJE

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU


1. Organizatorem konkursu jest firma SITAG Formy Siedzenia Sp. z o.o., z siedzibą: Łowęcin, ul. Sarbinowska 11, 62-020 Swarzędz, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS  0000170239, NIP 777-00-13-835, REGON 630203570, zwana dalej ,,Organizatorem”.

2. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu wzoru tkaniny na obicie produkowanych przez Organizatora w serii SITAG PREMIUM, foteli SitagWorld, El100 lub Reality oraz wsparcie promocyjne młodych architektów, projektantów wnętrz, fotografów i grafików.

3. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w jednej edycji, trwającej od dnia 1 marca 2011 r. godz. 00.01 i do dnia 30 kwietnia 2011 r. godz. 23.59.

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA


1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która dokona zgłoszenia, zgodnie z ust.3. (dalej „Uczestnik”)

2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zarejestrowanie się Uczestnika na stronie konkursu HYPERLINK “http://www.sitag.pl/konkurs” www.sitag.pl/konkurs oraz przysłanie zgodnie z pkt III ust. 1, za pomocą umieszczonego na tej stronie formularza, projektu obicia fotela. Uczestnicy mogą wziąć udział w Konkursie tylko za pośrednictwem wskazanej strony internetowej.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. w skutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych przez Uczestników.

5. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 

III. ZASADY KONKURSU


1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w formie elektronicznej za pomocą umieszczonego na stronie HYPERLINK “http://www.sitag.pl/konkurs” www.sitag.pl/konkurs formularza, przesłać Organizatorowi projekt fotela SitagWorld lub El100 albo Reality, z indywidualnie zaprojektowanym wzorem obicia fotela. Projekt wykonany musi być przy wykorzystaniu dostępnej na stronie aplikacji do projektowania.

2. Zgłoszenia można dokonywać jedynie w terminie od dnia 1 marca 2011 r. godz. 00.01 i do dnia 30 kwietnia 2011r. godz. 23.59.

3. Projekty, które:
- nie zostały przesłane elektronicznie za pomocą formularza dostanego na stronie HYPERLINK “http://www.sitag.pl/konkurs” www.sitag.pl/konkurs lub,
- nie zostały sporządzone dla jednego z trzech wskazanych w ust. 1 modeli lub
- nie zostały sporządzone przy wykorzystaniu dostępnej na stronie HYPERLINK “http://www.sitag.pl/konkurs” www.sitag.pl/konkurs aplikacji do projektowania, lub
- nie zostały przesłane w terminie, lub
- naruszają prawo obowiązujące w Polsce
- naruszają prawa i uczucia osób trzecich
- zawierają treści obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, nawołujące do nienawiści i przemocy lub treści o charakterze komercyjnym. nie będą uwzględniane.

4. Do Konkursu mogą być zgłaszane tylko projekty wzorów tkaniny na obicie fotela wykonane osobiście przez Uczestnika, do których przysługują Uczestnikowi nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe, i nie naruszające praw osób trzecich. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że przysługują mu nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe do tych projektów i że ponosi on wszelką odpowiedzialność za złamanie tych praw.

5. Każdy Uczestnik ma prawo zgłosić maksymalnie 3 projekty.

6. Każdy projekt, spełniający ww. warunki, zostanie niezwłocznie, tj. w terminie 24 godz. od momentu jego otrzymania przez Organizatora, opublikowany na stronie www.sitag.pl/konkurs, na co Uczestnik wyraża zgodę.

7. Wszystkie dopuszczone do Konkursu projekty będą publikowane na stronie HYPERLINK “http://www.sitag.pl/konkurs” www.sitag.pl/konkurs, do dnia 30.06.2011, godz. 23.59.

8. Uczestnik ma prawo wycofać zgłoszone projekty wyłącznie w czasie trwania Konkursu, pisemnie pocztą elektroniczną na adres HYPERLINK “mailto:konkurs@sitag.pl” konkurs@sitag.pl
 

IV. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I OGŁOSZENIE WYNIKÓW


1. Ocena nadesłanych projektów dokonywana będzie w dwóch trybach – przez powołane przez Organizatora Jury oraz przez internautów w plebiscycie internetowym.

2. W rozstrzygnięciu podejmowanym przez Jury wyłonionych zostanie 10 najlepszych projektów. Obrady Jury i wyłonienie laureatów Konkursu, tj. autorów najlepszych projektów, odbędzie się w dniu 4 maja 2011 r.

3. Plebiscyt internetowy odbędzie się w dniach od 1.03 godz. 0.01 do 30.04 godz. 23.59. Podczas tego plebiscytu internauci mogą oddawać swój głos na jeden ze wszystkich zgłoszonych przez Uczestników projektów, poprzez dokonanie na stronie internetowej wyboru danego projektu.

4. Podsumowanie oddanych głosów internetowych przeprowadzone zostanie 4 maja 2011 r. Zwycięzcą plebiscytu internetowego zostanie osoba, której projekt otrzyma najwięcej głosów internautów, tj. głosów oddanych na dany projekt przez internautów na stronie internetowej

5. Organizator zastrzega sobie prawo do rozstrzygnięcia plebiscytu internetowego i wyłonienia Zwycięscy uprawnionego od nagrody określonej w pkt. 5 ust. 2, w trybie obrad Jury, niezależnie od liczby głosów oddanych na dany projekt, w przypadku:

- równej liczby głosów internautów oddanej na więcej niż jeden zwycięski projekt
- wykrycia nieuczciwości podczas głosowania internetowego. Za nieuczciwe oddawanie głosów, między innymi, uważa się: głosowanie poprzez łącza stałe z rotacyjną zmianą numerów IP, głosowanie za pomocą automatu (bez wchodzenia na stronę konkursową) lub rozsyłanie spamu.

6. Rozstrzygnięcie Konkursu, werdykt Jury oraz wyniki głosowania internautów zostaną opublikowane na stronie internetowej Konkursu w dniu 5 maja 2011 r o godz. 12.00. Jednocześnie wszyscy Laureaci Konkursu oraz Zwycięzca plebiscytu internetowego, zostaną powiadomieni przez Organizatora o przyznaniu im nagrody pocztą elektroniczną.

7. Każdy z Laureatów oraz Zwycięzca plebiscytu internetowego aby otrzymać należną mu nagrodę, o której mowa w pkt. V zobowiązany jest do dnia 9 maja 2011 r. przesłać Organizatorowi wiadomość zwrotną zawierającą dane adresowe oraz dostarczyć dokumentację projektu w jakości „do druku”, tzn.:
- grafika rastrowa: pliki JPEG, TIF lub wektorowa AI, EPS, PDF.
- rozdzielczość pliku 1:1: zalecana 300 DPI, w przypadku bitmap minimalnie 150 DPI
- kolorystyka: CMYK
- dostarczanie motywu: wszystkie czcionki zamienione na krzywe.

8. W przypadku nie przekazania przez Laureata lub Zwycięzcę plebiscytu internetowego danych, o których mowa w ust. 6 we wskazanym terminie, Organizatorowi przysługuje prawo do anulowania przyznanej danej osobie nagrody oraz przeprowadzenia w dniu 10 maja 2001r. wyboru uzupełniającego, spośród projektów innych Uczestników. Wyniki wyboru uzupełniającego opublikowane zostaną niezwłocznie na stronie internetowej Konkursu a wybrana osoba poinformowana zostanie pocztą elektroniczną.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłonienia mniejszej ilości laureatów niż wskazano w ust. 2.
 

V. Nagrody


1. Nagrodami dla każdego z Laureatów Konkursu będzie:

a) wykonany przez Organizatora, zgodnie z dostarczoną przez laureata dokumentacją, fotel wybrany z 3 modeli SITAG: SitagWorld, El100 lub Reality obity w tkaninę z wydrukowanym cyfrowo wzorem zaprojektowanym przez laureata.

oraz

b) wypromowanie nazwiska laureata przez Organizatora, podczas wystawy i wernisażu w siedzibie Organizatora, w informacjach prasowych dot. Konkursu i na stronie HYPERLINK “http://www.sitag.pl” www.sitag.pl

oraz

c) możliwość zawarcia z Organizatorem kontraktu, na mocy którego Organizator umieści w swojej ofercie handlowej, wprowadzi do produkcji i sprzedaży fotele obite w tkaninę zaprojektowaną przez danego Laureata, Laureat zaś będzie otrzymywał wynagrodzenie uzależnione od ilości sprzedanych egzemplarzy foteli. Szczegółowe zasady współpracy laureata i Organizatora określi wzór umowy, który zostanie przesłany każdemu Laureatowi Konkursu, pocztą elektroniczną w terminie 3 dni po dostarczeniu przez danego Laureata danych adresowych oraz dokumentacji projektu w jakości „do druku” , o której mowa w pkt. IV ust. 6.

2. Nagrodą dla Zwycięzcy plebiscytu internetowego będą:

a) nagrody określone w ust. 1a) - c)

b) wyjazd na odbywające się w dniach 17-22.04.2012 targi designu „Salone Internazionale del Mobile 2012”; W ramach wyjazdu Organizator zobowiązuje się pokryć Zwycięzcy koszty przelotu, 3 noclegów, wejściówki na targi oraz wyżywienia.

c) kwota 5.000,00 zł wypłacona na podany przez zwycięzcę rachunek bankowy.

3. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody ani nie udziela gwarancji jej jakości.

4. Laureaci Konkursu oraz Zwycięzca plebiscytu internetowego, nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie. W przypadku nie odebrania przez Laureata nagrody, o której mowa w ust. 1 a) Organizator ma prawo do sprzedaży fotela na własny rachunek.

 

5. Organizator, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z roku 2000, nr 14 poz. 176 ze zm.), przed wydaniem nagrody zwycięzcy Konkursu, obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości nagrody w wysokości 10%.

 

6. Nagrody konkursowe o wartości przekraczającej 760 zł będą powiększone o dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości nagrody konkursowej. Nagroda, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie podlega wypłacie i zostanie przeznaczona na pokrycie podateku dochodowego od nagrody w konkursie. Za odprowadzenie należnego podatku od nagród odpowiada Organizator.

 

VI. PRAWA AUTORSKIE


1.Każdy Laureat Konkursu przenosi nieodpłatnie na Organizatora prawo do korzystania w związku z Konkursem, w tym m.in. w celu promocji Konkursu, informowania o Konkursie oraz organizowania wystaw Konkursowych, z majątkowych praw autorskich do zgłoszonego projektu wzorów tkaniny na obicie fotela, na następujących polach eksploatacji:

do utrwalania i zwielokrotniania projektu – poprzez trwałe lub czasowe wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy projektu, w tym, wszystkimi technikami stolarskimi, rzeźbiarskimi, techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
do obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których projekt utrwalono – poprzez wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy projektu.
do rozpowszechniania projektu– poprzez publiczne wystawienie, prezentowanie w każdej formie oraz publiczne udostępnianie projektu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

2. Każdy Uczestnik wraz ze zgłoszeniem zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie przez Organizatora z projektów wzorów tkaniny na obicie fotela zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie projektów na stronie internetowej.

3. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem z projektów wzorów tkaniny na obicie fotela, Uczestnik pokryje koszty i zapłaci odszkodowania związane z roszczeniami takich osób.
 

VII. REKLAMACJE


1. W przypadku zastrzeżeń uczestników Konkursu, co do prawidłowości jego przebiegu, mogą oni zgłosić reklamację na piśmie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia przez Organizatora zwycięzców plebiscytu internetowego, na adres: HYPERLINK “mailto:konkurs@sitag.pl” konkurs@sitag.pl . Reklamacje wniesione po terminie nie będą rozpatrywane.

2. Zgłoszone w prawidłowym terminie reklamacje będą rozpatrywane przez powołaną w tym celu komisję Organizatora
 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.sitag.pl/konkurs oraz w siedzibie Organizatora.

2. Wysyłając zgłoszenie do Konkursu Uczestnicy wyrażają zgodę na przeprowadzenie Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz zobowiązują się do przestrzegania jego postanowień. Ponadto Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania, informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych Organizatora i w innych publikacjach wydawniczych i środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z promocją Konkursu oraz z podaniem wyników Konkursu.

3. Złamanie ustaleń regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie

4. Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników mogą być przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz w celach informacyjno-marketingowych Organizatora. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą
o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do jego danych osobowych oraz prawo żądania ich poprawiania i usunięcia.

5. Organizator zachowuje prawo do zmiany treści Regulaminu w trakcie trwania Konkursu. Wówczas Organizator zobowiązuje się poinformować o tym osoby, które przystąpiły do Konkursu przed zmianami w Regulaminie. Osoby te zachowują prawo do wycofania się z konkursu w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji o zmianach. Organizatorowi
przysługuje prawo do unieważnienia konkursu.

6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursami będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Organizatora

7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.